Monday, August 11, 2008

INFLASI DI MALAYSIA

INFLASI

| Inflasi ? | Indeks Harga Pengguna | Kesan Inflasi | Faktor Inflasi |
| Membendung Inflasi | Kempen Anti-inflasi | Rajah |
Kadar perturnbuhan ekonorni Malaysia yang tinggi, pada paras lebih 8 peratus setahun sejak lapan tahun berturut-turut kebelakangan ini menimbulkan tekanan yang tinggi kepada inflasi di Malaysia. Kadar inflasi telah meningkat dari 0.4 peratus dalarn tahun 1985, ketika Malaysia mengalarni kernelesetan ekonorni terus kepada 4.7 peratus dalarn tahun 1992 (Rajah 1). Walau bagaimanapun, kadar inflasi menurun kepada 3.5 peratus pada tahun 1995 dan 3.6 peratus bagi sembilan bulan pertarna tahun 1996. Setakat ini kadar inflasi di Malaysia masih boleh dikatakan rendah dan adalah terendah jika dibandingkan dengan negara-negara membangun yang lain (Rajah 2).

APA ITU INFLASI?

Pada urnumnya inflasi bermakna "kenaikan yang berterusan dalarn tingkat harga urnum". "Harga umum"
bermaksud harga yang menggambarkan paras harga bagi keseluruhan barangan dan perkhidmatan yang ada dalarn sesuatu ekonorni pada sesuatu masa tertentu. Oleh kerana terlalu banyak bilangan barangan yang terdapat pada sesuatu masa, maka arnat sulit untuk mendapatkan sernua harga barangan dan perkhidmatan berkenaan. Oleh itu, satu kaedah telah dibentuk untuk mengukur paras harga urnum ini dengan mengambil sebilangan barangan dan perkhidmatan tertentu sebagai mewakili keseluruhan barangan dan perkhidmatan yang ada dalarn sesuatu ekonorni dan harga mereka diukur dengan rnenggunakan Indeks Harga. Seringkali koleksi barangan dan perkhidmatan yang diambil itu mewakili barangan dan perkhidmatan yang digunakan oleh pengguna. Oleh itulah indeks harga ini dinamakan Indeks Harga Pengguna (IHP) dan bagi Malaysia, indeks ini dikeluarkan dari masa ke masa oleh Jabatan Perangkaan.

"Kenaikan yang berterusan" bermaksud bahawa inflasi hanya berlaku pada ketika paras harga urnum
meningkat secara berterusan dalarn satu-satu tempoh tertentu sahaja. Sesuatu kenaikan harga yang bersifat sementara seperti kenaikan harga akibat musim kernarau atau kenaikan harga kerana meningkatnya kadar cukai jalan tidak dianggap sebagai inflasi kerana kenaikan harga sebegini hanya berlaku sekali sahaja.
INDEKS HARGA PENGGUNA

Indeks Harga Pengguna (IHP) merupakan kaedah yang digunakan untuk mengukur atau menentulkan kadar inflasi. IHP mengukur harga purata barangbarang dan perkhidmatan yang biasanya digunakan oleh pengguna. IHP diukur dengan membandinglkan purata harga barangan dan perkhidmatan pada tahun asas dengan purata harga bagi tahun sernasa. Sementara itu kadar inflasi pula adalah peratus

perubahan paras harga barangan dan perkhidmatan tahun semasa berbanding tahun asas. IHP mengambilkira lebih kurang 430 item barangan dan perkhidmatan yang digunakan oleh seunit isi rumah secara am (average household expenditure) .
KESAN-KESAN INFLASI

Inflasi banyak memberi kesan negatif kepada ekonomi dan penduduk sesebuah negara. Kadar inflasi yang tinggi akan meningkatkan kos hidup rakyat dan ini akan mengurangkan taraf hidup mereka. Agihan faktor-faktor pengeluaran juga tidak cekap dan akan merugikan ekonomi berkenaan.

Bagi individu, inflasi akan mengurangkan pendapatan benar mereka. Keadaan ini menjadi serius jika kadar kenaikan harga atau kadar inflasi jauh lebih tinggi daripada kadar kenaikan pendapatan wang individu berkenaan. Pengurangan pendapatan benar akan berlaku dengan ketara kepada pekerjapekerja yang berpendapatan tetap.

infla.jpg (29833 bytes)
Sewaktu ekonomi menghadapi inflasi, kesan agihan amat dirasai. Bagi mereka yang menabung,
yang menerima pencen, yang memiliki bon dan polisi insuran, nilai sebenar (dalarn eftikata kuasabeli wang) tabungan, nilai pencen, nilai bon atau polisi insuran mereka merosot. Ini kerana sewaktu inflasi, kadar faedah benar adalah rendah dan mungkin negatif berbanding dengan keadaan tanpa inflasi. Bagi mereka yang berhutang dan yang memberi hutang agihan semula pendapatan juga akan berlaku. Bagi yang berhutang, mereka beruntung kerana nilai benar wang bayaran hutang yang dijelaskan sudah menurun berbanding keadaan sebelumnya. Yang memberi hutang pula akan rugi kerana nilai benar bayaran hutang yang diterima menjadi rendah daripada keadaan tanpa inflasi.


Inflasi juga akan memberi kesan kepada pelaburan dalam negara. Dengan meningkatnya paras harga, pengeluaran barangan dan perkhidmatan yang dieksport boleh kehilangan daya saing. Dengan kehilangan daya saing ini, pendapatan eksport akan menurun dan ini akan mengurangkan pelaburan dalam industri-industri berkenaan.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMYEBABKAN INFLASI

Secara umumnya, inflasi boleh disebabkan oleh mana-mana satu dari faktor-faktor berikut atau kombinasi faktor-faktor ini :

1. Inflasi Tolakan Kos
Inflasi tolakan kos adalah disebabkan oleh kenaikan kos pengeluaran yang tinggi. Kenaikan kos pengeluaran ini disebabkan oleh kenaikan harga bagi faktor-faktor pengeluaran seperti tingkat upah. Sebagai contoh, jika kadar upah meningkat dengan tinggi, maka kos pengeluaran akan meningkat.

Apabila kos pengeluaran meningkat, maka pengeluar yang sentiasa mahu memaksimumkan keuntungan akan mengenakan harga yang tinggi kepada pengguna. Selepas merasakan kesan kenaikan harga ini (penurunan dalam tingkat pendapatan benar), pengguna yang juga bekerja (dianggap sebagai buruh) akan meminta kenaikan gaji yang baru dan lebih tinggi bagi menampung peningkatan harga ini. Jika permohonan mereka berjaya, kos pengeluaran akan meningkat dan seterusnya pengeluar pula akan meningkatkan harga mereka. Tingkat harga umum akan meningkat sekali lagi.

2. Inflasi Tarikan Permintaan
Inflasi tarikan permintaan berpunca daripada ketidakseimbangan antara jumlah permintaan dengan jumlah penawaran barangan dan perkhidmatan dalam sesebuah negara pada sesuatu masa tertentu. Jika berlaku peningkatan jumlah permintaan yang tinggi berbanding dengan jumlah penawaran, maka inflasi akan wujud. Keadaan ini wujud apabila peningkatan permintaan berlaku pada masa ekonomi negara berada pada tingkat gunatenaga penuh. Apabila sesebuah ekonomi mencapai gunatenaga penuh seperti yang Malaysia alami pada masa ini tingkat pengeluaran sukar dinaikkan dengan cepat untuk menampung permintaan yang melambung ini, sama ada oleh sebab kekata,n pasaran buruh atau pembekalan barangan. Peningkatan jumlah permintaan pula boleh berpunca kepada:

a) Peningkatan Tinglkat Pendapatan
Peningkatan yang tinggi dalam permintaan agregat disebabkan oleh peningkatan dalam pendapatan pengguna. Pendapatan yang tinggi ini akan meninggikan kecenderungan pengguna untuk berbelanja dan ini akan meningkatkan jumlah permintaan dalam sesebuah ekonomi. Pada kebiasaannya, peningkatan pendapatan pengguna berlaku pada ketika ekonomi mengalami pertumbuhan yang tinggi.

b) Peningkatan Penawaran Wang
Penawaran wang yang banyak dalam sesuatu ekonomi boleh meningkatkan jumlah permintaan dalam negara. Jika penawaran wang tidak dikawal, maka ekonomi pada keseluruhannya mempunyai kadar kecairan yang tinggi dan ia akan meningkatkan jumlah permintaan dalam negara. Jika terlalu banyak wang yang mengejar barangan dan perkhidmatan yang sedikit, maka inflasi akan wujud.

3. Inflasi Diimport
Inflasi diimport boleh disebabkan oleh dua faktor: peningkatan harga barangan dan perkhidmatan yang diimport dan penurunan kadar pertukaran asing.

i. Peningkatan Harga di Luar Negara

Inflasi boleh menyerap dalam sesebuah negara melalui import. Ini terutamanya benar bagi sesebuah ekonomi terbuka seperti Malaysia yang banyak mengimport barangan dan perkhidmatan dari luar negara. Jika hargaharga import ini meningkat, maka ia akan memberi kesan kepada harga dalam negara.

ii. Penurunan Kadar Pertulkaran Wang
Inflasi import ini juga dipengaruhi oleh kadar pertukaran wang di antara Malaysia dengan negara luar. Umpamanya, jika kadar pertukaran wang Malaysia dengan Amerika jatuh (bermakna semakin banyak RM diperlukan untuk membeli satu dollar Amerika), maka dengan secara langsung Malaysia terpaksa membelanjakan banyak wang untuk mendapat sejumlah barangan dan membayar dengan harga yang tinggi. Tentunya harga yang tinggi ini akan dikenakan ke atas pengguna dalam negara.

4. Jangkaan Pengguna
Inflasi juga dipengaruhi oleh jangkaan pengguna.
Jika pengguna membuat jangkaan yang harga akan naik pada masa hadapan, mereka akan berbelanja sekarang dan ini akan menambah jumlah permintaan dalam sesuatu ekonomi. Seterusnya, ini akan memberi peluang kepada pengeluar untuk mengambil kesempatan untuk meningkatkan harga.

Secara umumnya, inflasi boleh disebabkan oleh mana-mana satu dari faktor-faktor berikut atau kombinasi faktor-faktor ini :

1. Inflasi Tolakan Kos
Inflasi tolakan kos adalah disebabkan oleh kenaikan kos pengeluaran yang tinggi. Kenaikan kos pengeluaran ini disebabkan oleh kenaikan harga bagi faktor-faktor pengeluaran seperti tingkat upah. Sebagai contoh, jika kadar upah meningkat dengan tinggi, maka kos pengeluaran akan meningkat.

Apabila kos pengeluaran meningkat, maka pengeluar yang sentiasa mahu memaksimumkan keuntungan akan mengenakan harga yang tinggi kepada pengguna. Selepas merasakan kesan kenaikan harga ini (penurunan dalam tingkat pendapatan benar), pengguna yang juga bekerja (dianggap sebagai buruh) akan meminta kenaikan gaji yang baru dan lebih tinggi bagi menampung peningkatan harga ini. Jika permohonan mereka berjaya, kos pengeluaran akan meningkat dan seterusnya pengeluar pula akan meningkatkan harga mereka. Tingkat harga umum akan meningkat sekali lagi.

2. Inflasi Tarikan Permintaan
Inflasi tarikan permintaan berpunca daripada ketidakseimbangan antara jumlah permintaan dengan jumlah penawaran barangan dan perkhidmatan dalam sesebuah negara pada sesuatu masa tertentu. Jika berlaku peningkatan jumlah permintaan yang tinggi berbanding dengan jumlah penawaran, maka inflasi akan wujud. Keadaan ini wujud apabila peningkatan permintaan berlaku pada masa ekonomi negara berada pada tingkat gunatenaga penuh. Apabila sesebuah ekonomi mencapai gunatenaga penuh seperti yang Malaysia alami pada masa ini tingkat pengeluaran sukar dinaikkan dengan cepat untuk menampung permintaan yang melambung ini, sama ada oleh sebab kekata,n pasaran buruh atau pembekalan barangan. Peningkatan jumlah permintaan pula boleh berpunca kepada:

a) Peningkatan Tinglkat Pendapatan
Peningkatan yang tinggi dalam permintaan agregat disebabkan oleh peningkatan dalam pendapatan pengguna. Pendapatan yang tinggi ini akan meninggikan kecenderungan pengguna untuk berbelanja dan ini akan meningkatkan jumlah permintaan dalam sesebuah ekonomi. Pada kebiasaannya, peningkatan pendapatan pengguna berlaku pada ketika ekonomi mengalami pertumbuhan yang tinggi.

b) Peningkatan Penawaran Wang
Penawaran wang yang banyak dalam sesuatu ekonomi boleh meningkatkan jumlah permintaan dalam negara. Jika penawaran wang tidak dikawal, maka ekonomi pada keseluruhannya mempunyai kadar kecairan yang tinggi dan ia akan meningkatkan jumlah permintaan dalam negara. Jika terlalu banyak wang yang mengejar barangan dan perkhidmatan yang sedikit, maka inflasi akan wujud.

3. Inflasi Diimport
Inflasi diimport boleh disebabkan oleh dua faktor: peningkatan harga barangan dan perkhidmatan yang diimport dan penurunan kadar pertukaran asing.

i. Peningkatan Harga di Luar Negara

Inflasi boleh menyerap dalam sesebuah negara melalui import. Ini terutamanya benar bagi sesebuah ekonomi terbuka seperti Malaysia yang banyak mengimport barangan dan perkhidmatan dari luar negara. Jika hargaharga import ini meningkat, maka ia akan memberi kesan kepada harga dalam negara.

ii. Penurunan Kadar Pertulkaran Wang
Inflasi import ini juga dipengaruhi oleh kadar pertukaran wang di antara Malaysia dengan negara luar. Umpamanya, jika kadar pertukaran wang Malaysia dengan Amerika jatuh (bermakna semakin banyak RM diperlukan untuk membeli satu dollar Amerika), maka dengan secara langsung Malaysia terpaksa membelanjakan banyak wang untuk mendapat sejumlah barangan dan membayar dengan harga yang tinggi. Tentunya harga yang tinggi ini akan dikenakan ke atas pengguna dalam negara.

4. Jangkaan Pengguna
Inflasi juga dipengaruhi oleh jangkaan pengguna.
Jika pengguna membuat jangkaan yang harga akan naik pada masa hadapan, mereka akan berbelanja sekarang dan ini akan menambah jumlah permintaan dalam sesuatu ekonomi. Seterusnya, ini akan memberi peluang kepada pengeluar untuk mengambil kesempatan untuk meningkatkan harga.
LANGKAH MEMBENDUNG INFLASI

Objektif utama kerajaan ialah menstabilkan harga dalam keadaan ekonomi membangun dengan pesat. Langkah-langkah utama kerajaan dalam usaha memerangi inflasi boleh dibahagikan kepada tiga kategori iaitu langkah-langkah fiskal, kewangan dan pentadbiran.

Dasar Kewangan (Monetary Policy)
Kerajaan mengamalkan dasar kewangan yang ketat untuk mengurangkan pertumbuhan penawaran
wang di pasaran termasuk juga menetapkan kadar faedah pinjaman yang tinggi untuk mengelakkan perbelanjaan awam yang banyak melalui pinjaman serta mengetatkan syarat-syarat pengeluaran kad kredit.

Dasar Fiskal (Fiscal Policy)
Ini termasuk pengawalan cukai bagi barangan termasuk makanan, barang-barang isi rumah, barangbarang elektrik, elektronik dan sebagainya.

Pentadbiran

i. Menggalakkan Persaingan
Kerajaan akan meneruskan usaha menggalakkan persaingan yang lebih sihat antara industri untuk menghasilkan produktiviti yang tinggi, permodenan teknologi dan daya saing industri dari segi harga produk.

ii. Memperbalki Sistern Pengangkutan
Sistem pengangkutan awam sedang diperbaiki bagi memastikan pengangkutan barangan dan perkhidmatan menjadi cekap dan efisyen. Pembinaan LRT, lebuhraya dan sistem baru keretapi adalah usaha-usaha mengatasi kesesakan. Mengenai makanan, kerajaan menggalakkan peningkatan kapasiti pengeluaran.

iii. Kapasiti Pengeluaran Makanan

Agensi-agensi kerajaan yang lain seperti Kementerian Pertanian, Kerajaan-Kerajaan Negeri, Lembaga Kemajuan lkan Malaysia (LKIM), Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) dan badan-badan berkaitan diberi galakan untuk meningkatkan kapasiti pengeluaran makanan.

KEMPEN ANTI-INFLASI DI SELURUH NEGARA
ifla2.jpg (28268 bytes)Kerajaan menyedari bahawa inflasi boleh menimbulkan kesan buruk kepada perkembangan ekonomi negara, kos sara hidup dan taraf hidup orang berpendapatan rendah. Kerajaan telah melaksanakan Kempen Anti Inflasi melalui media cetak dan elektronik untuk meningkatkan kesedaran dan perubahan sikap pembeli supaya mereka boleh mengambil langkah-langkah positif untuk membantu membendung inflasi. Objektif utama kempen ialah untuk mengurangkan kadar inflasi ke tahap yang paling rendah sehingga mencapai tahap sifar seperti yang dihasratkan oleh YA.B. Perdana Menteri.

Kempen ini diasaskan kepada konsep untuk memupuk pemikiran masyarakat supaya membanteras inflasi dengan menggalakkan pengguna supaya:
  • membeli barang buatan Malaysia
  • mengelakkan pernbelian tidak dirancang
  • membeli hanya barangan yang benar-benar diperlukan
  • menggalakkan para pengguna berjimat cermat dan menabung
  • mengurangkan pernbelian menggunakan kad kredit
  • elakkan amalan mencatut (profiteering) oleh para peniaga.
  • menggalakkan pembentukan imej pengguna bijaksana.
Kempen melalui media cetak dan elektronik ini adalah bertemakan "Inflasi Sifar Sasaran Kita".

Inflasi Sifar
Inflasi sifar bermakna sesuatu keadaan di mana tidak berlaku apa-apa kenaikan pada Indeks Harga Pengguna tahun semasa berbanding dengan Indeks Harga Pengguna tahun asas. Dalam keadaan ini paras harga kekal dan tidak berubah bagi tempoh masa tertentu.

Takrifan Inflasi Sifar Dalam Kempen Anti Inflasi Kerajaan

Sementara itu inflasi sifar dalam konteks Kempen Anti Inflasi yang dilaksanakan oleh kerajaan adalah merujuk kepada usaha-usaha kerajaan mengekalkan paras harga bagi barangan dan perkhidmatan perlu yang biasanya digunakan oleh sebahagian besar rakyat di negara ini terutamanya bagi mereka yang berpendapatan rendah seperti barang makanan, pengangkutan bas, teksi, kos rumah murah, sewa rumah murah, utiliti dan sebagainya.

Peranan Pengguna Dalam Menangani Masalah Inflasi
infla3.jpg (23583 bytes)Pengguna mempunyai peranan yang penting dalam melawan inflasi. Dengan kebijaksaan yang ada, pengguna boleh mencorak semula perbelanjaan mereka sewaktu ekonomi berada dalam keadaan inflasi. Pengguna boleh mengurangkan paras perbelanjaan dengan berbelanja ke atas barangan dan perkhidmatan yang perlu sahaja. Pengguna tidak perlu mempunyai jangkaan inflasi yang boleh memburukkan keadaan. Dalam keadaan-keadaan tertentu, pengguna boleh juga mencari barangan atau perkhidmatan pengganti yang lebih murah harganya. Kempen Anti-Inflasi serta program-program yang lain bertujuan mendidik pengguna tentang hak-hak pengguna, tentang pengurusan ekonomi rumah tangga dan tentang bahaya inflasi. Nasihat kepada pengguna ialah sebelum berbelanja mereka haruslah:
  • merancang perbelanjaan
  • dapatkan nilai bagi wang
  • elakkan perbelanjaan berlebihan

Dipetik daripada : Panduan Pengguna (Edisi Kedua), Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Dan Hal Ehwal Pengguna, Kuala Lumpur, 1999.

PINJAMAN UNTUK PELABURAN ASB

Ini berdasarkan apa yang saya lalui dan lihat sewaktu saya berjinak-jinak dalam pelaburan ini. Saya bersyukur kerana telah ramai rakyat Malaysia yang sedar bahawa betapa pentingnya menabung dan melabur. Ingat! Melabur hendaklah pada tempat yang betul. Saya ulang sekali lagi; jangan melabur dalam pelaburan internet, IT'S SCAM. Ok, cukuplah tu. Ramai yang telah membuat artikel pasal bahaya pelaburan internet. Kalau saya hendak huraikan, rasanya macam terlambat.

Sekarang ini, banyak institusi perbankan dinegara kita memberi pinjaman kepada rakyat untuk melabur di dalam ASB. Tak cukup dengan helaian brochure, ditaburi dengan janji manis untuk membuat pinjaman dan melabur di dalam ASB. Saya sendiri pun tidak tahu kepastiannya, sejauh mana keberkesanan perkhidmatan ini dan membawa keuntungan kepada pelabur.

Bagi pendapat saya, setelah membuat penelitian, pelaburan ASB melalui pinjaman amatlah berisiko. Ini kerana julat di antara faedah dan pulangan amatlah sedikit sekitar 3% . Sebagai contoh, kadar faedah ialah 9% dan kadar pulangan sebanyak 12% ( Itu pun kalau mencecah kepada 12%). Jika julat ini berkekalan sehingga anda menyelesaikan pinjaman anda, maka anda membuat duit, jika tidak, perkara yang sebaliknya akan berlaku kepada anda.

Melalui pemerhatian saya sejak kebelakangan ini, kadar pulangan bagi ASB adalah menurun daripada 12% turun kepada 10% dan kemudiannya 9 %. Kadang-kadang ada sewaktu ketika, kadar pulangan adalah lebih rendah berbanding kadar faedah. Ini menyebabkan anda kehilangan duit. Sekiranya anda pasti julat antara kadar faedah dan pulangan melebihi 5% dan tidak berubah, anda boleh membuat pinjaman. Jikalau julatnya kecil, anda mendapat pulangan yang sikit dan juga menanggung rugi yang banyak.

Bagi sesiapa yang sudah membuat pinjaman untuk pelaburan ASB, anda boleh teruskan pelaburan anda. Saya tidak menghalang. Tetapi anda mesti berdisplin tidak sekali-kali mengeluarkan hasil pulangan yang anda perolehi untuk berbelanja. Sebaiknya anda laburkan semula duit hasil tersebut di dalam ASB. Satu lagi nasihat saya, anda hendak membayar lebih daripada bayaran bulanan anda, sekiranya bayaran bulanan anda sebanyak RM231, anda mestilah membayar RM250 sebulan, dan setiap tahun anda membuat penambahan 'extra money' ke dalam akaun anda :) Dengan cara ini, anda akan mendapat keuntungan yang lebih, tetapi anda tetap membayar faedah kepada bank dengan jumlah yang banyak.
YANG PALING PENTING ADALAH.....apakah pulangan yang diperolehi setelah ditolak dengan kadar inflasi sebanyak 7.7%.
CTH: PULANGAN ASB - 9%
DITOLAK INFLASI - 7.7%
BERSIH - 1.3% sahaja.
INGAT...JANGAN MEMINJAM UNTUK MEMBUAT PELABURAN / SIMPANAN.


When you invest for growth, you must beat the real inflation rate. If any investment yield LESS than the inflation rate, the value of your money shrink or in other words, you loose money.

Sunday, August 10, 2008

Baca survey dapat duit

Ni satu lagi benda free....
korang hanya perlu baca dan komen jer...
mula2 dia akan bg laman web suh korang tgk...
pastu komen sekurang2nya 3 patah perkataan jer...
senang kan...
mula2 daftar korang dah dapt $6...

klu cari member dapat $1.25
tu klu korang rajin ar...
aku ni malas sket...

klu nk register free...
klik jer banner kt bwh ni...
selamat mencuba...
rugi klu x try

Monday, July 28, 2008

Buat duit tanpa modal

korang rasa mustahil?
x mustahil pun....

ader byk program2 camni..
dan aku sendri pun dah dapat $74...
tu x sampai sebulan pun
dan aku x cari downline pun...

yg tu aku akan citer kemudian.
ari ni aku nk citer pasal clickbank....

sebenarnya ni antara program yang hot juga la selepas adsense.
korng blh jd publisher kat laman web korang.

tu utk jd publisher....

nk join affiliate pun boley jugak...
korang cuma perlu cari 3 org referral jer...

senangkan...
dan pendaftarannya adalah percuma...
mesti korang suka benda2 free ni....

klu x caya....
join la dulu....
utk yg akan dtg aku kan citer cmner nk tebus duit korang tu...
ok....kli nk join...
klik banner kt bawah ni...
Friday, July 18, 2008

Fuel booster buatan Malaysia; jimat minyak anda

Hasil R&D 13 tahun membuktikan bahawa MINYAK SAWIT kita boleh menjimatkan penggunaan petrol / diesel sehingga 45%. Produk STR2020 keluaran tempatan adalah menyelesaian kepada krisis minyak anda. 13 kehebatan STR2020:


Lihat laporan STR2020 di TV3 dan Bernama

Hasil Ujian Keberkesanan STR2020 oleh pihak pengeluar di beberapa negara

Disamping utk kegunaan kenderaan sendiri, korang juga boley menjana pendapatan.

Nak taw bagaimana?

Dengan Modal Mula RM 50,
Anda mampu menjana pendapatan Sampingan sehingga RM 97,000.00!

Untuk maklumat lanjut;

http://www.RebetMinyak.com/pramuk

http://www.RebetMinyak.com/pramuk
http://www.RebetMinyak.com/pramuk

Perniagaan ini sungguh MUDAH. Cuma SMS dan EMAIL laman web anda kepada kawan2.

Anda juga di jemput menyertai kami dalam pemasaran produk HEBAT ini, juga produk-produk lain sebagai alternatif kepada menambahkan pendapatan anda dalam kemelut kegawatan dan kos kehidupan yang makin meningkat.


Terima kasih
---

Layari http://www.RebetMinyak.com/pramuk

Wednesday, July 16, 2008

Investor vs trader

salam semua.....

emm..ari ni aku nk citer pasal investor dan trader...
korang tahu x apekebenda dua perkataan bi tuh?

klu dlm bm nya, pelabur lah tp dua perkataan tu ada bezanya tersendiri...
walaupun konsepnya sama iaitu MELABUR.

ok,kita citer dlu pasal investor.
Korang dah baca x yg aku tulis pasal public mutual tu.
klu belum blh rujuk kat sini.

Investor ni boley dikatakan kita melabur dlm keadaan selamat la,cthnya dgn unit trust @ unit amanah.
walaupun ada fund yg aggresive,tp kerugian tu xder lah besar sgt.
rugi tetap rugi lah.biasalah adat melabur.
investor ni memerlukan masa yg lama utk dapat hasilnya.
cthnya 3 thn ker, barulah duit tu matang.
dalam masa 3 thn tu kira dia boleh cover la kerugian kita tu.
investor ni kira melabur utk hari tua la,
nk guna bila dah pencen kelak.
korang x memerlukan modal yg besar utk jd investor.
rasanya RM 10 korang dah boley melabur kat ASB @
RM 1000 kat pubic mutual.

tu pasal investor.
skang nk citer pasal trader pulak.
nk jd trader ni,korang kena btol2 berani la.
Berani apa?
berani utk menghadapi risiko.
klu korang penakut, xyah lah jd trader.
tp yg ni klu untung,cukup lumayan.
cthnya klu korang melabur rm3000, korang boley dapat rm 10 000
dlm masa beberapa minggu jer. x sampai sebulan pun.
utk jd trader, korang kena ada remisier la.
nanti diorang lah akan bg nasihat kt korang samada saham kita tu perlu dijual atau x.
dia jugalah akan menganalisis ekonomi.
klu korang dah pakar sgt dalam ekonomi,
xyah pakai remisier pun x per.
remisier tu kira cam penasihat kita lah,
cth syarikat yg korang boleh dilabur seperti TH Plantation,Pan Global dan sbgnya.
korang kena berurusan dgn remisier la.
utk jd trader jugak,
korang kena ada modal yg besar la.
RM 1000 ke atas bergantung kepada syarikat yg korang nk melabur.

ok tu jer yg aku boley kongsi kali ni.
Selamat melabur!!!!
=]

Tuesday, July 15, 2008

Google AdSense: 7 Tips For Creating Sites That Make Money


Having a Google AdSense site is a great way to make money. And to create an AdSense site, all you have to do is have a Google AdSense account (which is free), a website or a blog (which is free), and some articles (which are free if you write them yourself). Once you get your site up and running, the AdSense ads will be targeted to your content.

Therefore, those looking for your content will come by, read your articles, and have a high probability of being interested in the targeted ads. Every time someone clicks an ad, you get paid! That is, as long as you have designed your site to maximize AdSense clickthroughs!

Let's look at seven tips for creating AdSense sites that create money.

#1: Keyword Density

Before you place ads on your site, be sure your keyword density is good. You will want to be sure that the right kinds of ads are placed on your site. A free way to determine what the ads will look like on your site is to go to http://www.resultsgenerator.com/adsense/ and type in your keywords. You will then be able to see exactly what ads would show on your site.

If you don't like what you see, then you know that you need to make changes to your keywords! You can get keyword suggestions from Results Generator from Overture or from the free trial version of Word Tracker.

#2: Focused

Not only will the ads be based on your keywords, but they will also be based on your content. You definitely want your keywords and your content to match as closely as possible.

#3: Write Often

The more information you have the better. Why? Because the more content you have, the more visitors you get. Many people suggest that you write a new article every day since no one wants to come back to your site to find the same old messages!

#4: Choose The Right Format

AdSense allows you to choose many different ad formats. Research has shown that wider ads are more successful. The top three formats are:

" 336x280 large rectangle
" 300x250 medium rectangle
" 160x600 wide skyscraper

Additionally, the 468x15 horizontal ad link under the navigation bar is also a good bet.

#5: Color Counts

You have the option to create a Google AdSense ad in any color of your choice. The best thing to do is to make your ad blend well with your site color scheme. You should make the border color and the background color the same color as your web site. You will want your text color to either be black or the color of your main content.

When creating your Google AdSense ads it is recommended to use the color scheme and style of your website so that the ads blend in well. Ads without background color and borders perfom better than ads within borders with background color.

#6: Position Counts, Too

It is well known that visitors to a website scan the site to determine if it is worth reading. You definitely want them to see and scan your AdSense ads. Therefore, the best place to put them is in the top left part of your page or directly under your headlines.

#7: Increase The Number

AdSense allows you to use up to three AdSense units on a page, two AdSense search boxes, and one unit of ad links. Using all that you can increases the chances of earning money.

Keep these seven tips in mind when creating your AdSense site and you will find that your clickthrough rates increase, thus increasing your money making potential.